منوی دسته بندی

تصحیح اوراق دوره های مقدماتی تا خوش شعب استان همدان

امتحانات میاندوره ای انجمن خوشنویسان ایران در شعبه ی همدان نیز  همزمان با سراسر کشور در روزهای 8، 9 و 10 بهمن ماه برگزار و پس از وصول اوراق دوره های مقدماتی تا خوش سایر شعب برگزارکننده ی آزمون در سطح استان همدان، جلسه ی تصحیح اوراق در روز  شنبه مورخه 18 بهمن ماه 1399 انجام گرفت.

تصحیح اوراق این دوره را هنرمندان گرامی جناب آقایان صادق ایمانی، محمدجواد فرخی، محمد بیگدلی و حامد خلجی عهده دار بودند.

نتایج آزمون ها طی روزهای آینده و همزمان با نتیجه ی دوره های عالی و ممتاز اعلام میگردد.