منوی دسته بندی

نتایج آزمون

نتایج آزمون های انجمن خوشنویسان ایران را می توانید در این قسمت مشاهده نمایید

نتایج آزمون سراسری زمستان 1402 انجمن خوشنویسان ایران

نتایج آزمون فوق ممتاز میاندوره ای آذر ماه 1402 انجمن خوشنوسان ایران

نتایج آزمون سراسری تابستان 1402 انجمن خوشنویسان ایران

نتایج فوق ممتاز آمون مجدد چلیپا تابستان 1402 انجمن خوشنوسان ایران

نتایج آزمون فوق ممتاز پایاندوره ای تابستان 1402 انجمن خوشنوسان ایران

نتایج آزمون سراسری اردییبهشت 1402 انجمن خوشنویسان ایران

نتایج آزمون فوق ممتاز زمستان 1401 انجمن خوشنوسان ایران

نتایج آزمون سراسری زمستان 1401 انجمن خوشنویسان ایران

نتایج آزمون فوق ممتاز پایاندوره ای تابستان 1401 انجمن خوشنوسان ایران

نتایج آزمون سراسری تابستان 1401 انجمن خوشنویسان ایران

نتایج آزمون سراسری اردیبهشت 1401 انجمن خوشنویسان ایران

نتایج آزمون سراسری زمستان 1400 انجمن خوشنویسان ایران

نتایج آزمون فوق ممتاز پایاندوره ای تابستان 1400 انجمن خوشنویسان ایران

نتایج آزمون سراسری تابستان 1400 انجمن خوشنویسان ایران

نتایج آزمون سراسری خرداد ماه 1400 انجمن خوشنویسان ایران

نتایج آزمون سراسری زمستان 99 انجمن خوشنویسان ایران

نتایج آزمون سراسری تابستان 99 انجمن خوشنویسان ایران

نتایج آزمون فوق ممتاز پایاندوره ای مرداد 1399 انجمن خوشنویسان ایران

نتایج آزمون سراسری خرداد 99 انجمن خوشنویسان ایران

نتایج آزمون فوق ممتاز میاندوره ای زمستان 1398 انجمن خوشنویسان ایران

نتایج آزمون سراسری زمستان 98 انجمن خوشنویسان ایران