منوی دسته بندی

فراخوان جشنواره استانی خوشنویسی “بانوی بهشت”

فراخوان جشنواره استانی خوشنویسی “بانوی بهشت” منتشر شد جشنواره استانی خوشنویسی بانوی بهشت اهداف::: ارج نـــهـــادن به مــقــام خــانــواده و مادر گسترش فعالیت های هنری با رویکردهای دینی ارج نهــادن…