منوی دسته بندی
فراخوان جشنواره خوشنویسی استانی عدالت قلم

فراخوان جشنواره استانی خوشنویسی “عدالت قلم”

فراخوان جشنواره استانی خوشنویسی “عدالت قلم” منتشر شد جشنواره استانی خوشنویسی عدالت قلم اهداف:::  توسعه فرهنگ با زبان هنر،  معرفی استعداد های خوشنویسی ،ایجاد رقابت و پویایی در جهت خلق…