منوی دسته بندی

جشنواره خوشنویسی البرکه ترکیه

ترجمه فراخوان جشنواره خوشنویسی البرکه ترکیه آخرین مهلت ارسال آثار ۲۷ فروردین ماه سال ۱۴۰۰  شرایط شرکت در مسابقه : ۱. ثبت نام اینترنتی از طریق سایت جشنواره به آدرس…